Odia to Hindi translation

  Odia to Hindi translation 

  ଯିବା -(जिबा)-जाएंगे ।


ଘରକୁ ଯିବା -(घरकु जिबा) -घर को जाएंगे। 

ବୁଲି ବାକୁ ଯିବା -(बुलि बाकु जिबा) -घुम् ने को जाएंगे। 

ବଜାର ଯିବା -(बजार जिबा) -बाजार्  जाएंगे ।

ଖାଇବାକୁ ଯିବା -(खाइबाकु जिबा) -खाने को जाएंगे। 

ଦୋକାନ ଯିବା -(दोकान जिबा) -दुकान् जाएंगे। 

ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା-(बस् ष्टाण्ड जिबा) -बस् ष्टाण्ड जाएंगे। 

କୁଣିଆଁ ଯିବା-(कुणिआँ जिबा) -मेहमान् के घर जाएंगे। 

ମାଁମୁଘର ଯିବା-(माँमुघर जिबा) -माँमा के घर जाएंगे। 

ସ୍କୁଲ ଯିବା -(स्कुल जिबा) -स्कुल जाएंगे। 

କଲେଜ ଯିବା-(कलेज जिबा) -कॉलेज जाएंगे। 

ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବା -(परीक्षा देइ जिबा) -परीक्षा देने जाएंगे। 

ଦେଖିବାକୁ ଯିବା -(देखीबाकु जिबा) -देखने को जाएंगे / (मिलने को जाएंगे)। 

କାମ କରିବାକୁ ଯିବା -(काम करिबाकु जिबा) -काम् करने को जाएंगे। 


                ଯିବି-(जिबि)-जाउंगा /जाउंगी ।


ଘରକୁ ଯିବି -(घरकु जिबि )-घर को जाउंगा/जाउंगी। 

ବୁଲିବାକୁ ଯିବି -(बुलिबाकु जिबि)-घुम ने को जाउंगा /जाउंगी। 

ବଜାର ଯିବି -(बजार जिबि) -बाजार् जाउंगा /जाउंगी। 

ଖାଇବାକୁ ଯିବି -(खाइबाकु जिबि) -खाने को जाउंगा /जाउंगी। 

ଦୋକାନ ଯିବି -(दोकान जिबि) -दुकान् जाउंगा /जाउंगी। 

ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବି -(बस् ष्टाण्ड जिबि) -बस् ष्टेण्ड जाउंगा /जाउंगी। 

କୁଣିଆଁ ଯିବି -(कुणिआँ जिबि)- मेहमान् के घर जाउंगा /जाउंगी। 

ମାଁମୁଘର ଯିବି -(मामुँघर जिबि) -माँमा के घर जाउंगा /जाउंगी। 

ସ୍କୁଲ ଯିବି -(स्कुल जिबि) -स्कुल जाउंगा /जाउंगी। 

କଲେଜ ଯିବି -(कलेज जिबि) -कॉलेज जाउंगा /जाउंगी। 

ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବି -(परीक्षा देइ जिबि) -परीक्षा देने जाउंगा /जाउंगी। 

ଦେଖିବାକୁ ଯିବି -(देखीबाकु जिबि) -देख ने को जाउंगा /जाउंगी।/ (मिलने को जाउंगा /जाउंगी)। 

କାମ କରିବାକୁ ଯିବି -(काम करिबाकु जिबि) -काम् करने को जाउंगा /जाउंगी। 


               ଯିବ-(जिब)-जाएगा /जाएगी। 


ଘରକୁ ଯିବ -(घरकु जिब) -घर को जाएगा /जाएगी। 

ବୁଲିବାକୁ ଯିବ -(बुलिबाकु जिब) -घूमने को जाएगा /जाएगी। 

ବଜାର ଯିବ -(बजार जिब) -बाजार् जाएगा /जाएगी। 

ଖାଇବାକୁ ଯିବ -(खाइबाकु जिब) -खाने को जाएगा /जाएगी। 

ଦୋକାନ ଯିବ -(दोकान जिब) -दुकान् जाएगा /जाएगी। 

ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବ -(बस् ष्टाण्ड जिब) -बस् ष्टेण्ड जाएगा /जाएगी। 

କୁଣିଆଁ ଯିବ -(कुणिआँ जिब) -मेहमान के घर जाएगा /जाएगी। 

ମାଁମୁଘର ଯିବ -(मामुँघर जिब) -माँमा के घर जाएगा /जाएगी। 

ସ୍କୁଲ ଯିବ -(स्कुल जिब) -स्कुल जाएगा /जाएगी। 

କଲେଜ ଯିବ -(कलेज जिब) -कॉलेज जाएगा /जाएगी। 

ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବ -(परीक्षा देइ जिब) -परीक्षा देने जाएगा /जाएगी। 

ଦେଖିବାକୁ ଯିବ -(देखीबाकु जिब) -देखने को जाएगा /जाएगी।/ (मिलने को जाएगा /जाएगी।) 

କାମ କରିବାକୁ ଯିବ -(काम करिबाकु जिब) -काम् करने को जाएगा /जाएगी। 


                 ଯିବେ-(जिबे) -जानेवाले हैं 


ଘରକୁ ଯିବେ -(घरकु जिबे) -घर को जानेवाले हैं। 

ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ -(बुलिबाकु जिबे) -घूमने को जानेवाले हैं। 

ବଜାର ଯିବେ -(बजार जिबे) -बाजार् जानेवाले हैं। 

ଖାଇବାକୁ ଯିବେ -(खाइबाकु जिबे) -खाने को जानेवाले हैं। 

ଦୋକାନ ଯିବେ -(दोकान जिबे) -दुकान् जानेवाले हैं। 

ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବେ -(बस् ष्टाण्ड जिबे) -बस् ष्टेण्ड जानेवाले हैं। 

କୁଣିଆଁ ଯିବେ -(कुणिआँ जिबे) -मेहमान् के घर जानेवाले हैं। 

ମାଁମୁଘର ଯିବେ -(माँमुघर जिबे) -माँमा के घर जानेवाले हैं। 

ସ୍କୁଲ ଯିବେ -(स्कुल जिबे) -स्कुल जानेवाले हैं। 

କଲେଜ ଯିବେ -(कलेज जिबे) -कॉलेज जानेवाले हैं। 

ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବେ -(परीक्षा देइ जिबे) -परीक्षा देने जानेवाले  हैं। 

ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ -(देखीबाकु जिबे)-देखने को जानेवाले हैं /(मिलने को जानेवाले हैं)। 

କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ -(काम करिबाकु जिबे) -काम् करने को जानेवाले हैं। 


Learn odia Present Tense (ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ)

  Learn odia  ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ (Present tense)                     Does / Do (ଡୁଜ୍ /ଡୁ)  1. ମନୀଷ - ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ କି? (Manisa-tume engaraji pa...